Aktuality | Pozvánka

 MINISTERSTVO

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

    

                                   Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/kontakt

Bratislava

4690/2017-6,1

Mgr. Zubková/

02 5956 2322

07.04.2017

vec

Poznka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV()919 Kloptaň do národného zoznamu území európskeho významu


Pozývame Vás na prerokovanie zaradenia navrhovaného ú7_ełnia európskeho významu SKUEV0919 Kloptaň do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi„ správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou v súlade s 27 ods. 3 zákona č. 543/2()()2 Z. z. o ochrane prírody a krajiny znení neskorších predpisov.

Prerokovanie sa uskutoční dňa 25, 04. 2017 na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom (č. 292), so začiatkom 0 9,00 hod podľa tohto programu:

   1.  základné údaje o navrhovanom území európskeho významu

   2.  odôvodnenie zaradenia SKUEV()919 Kloptaň do národného zoznam

3.  obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia navrhovaného územia európskeho významu do národného zoznamu

4.   spôsob náhrady / a obmedzenie bežného obhospodarovania

5.   informácia o možnosti zapojenia vlastníkov. správcov. nájomcov do manažmentu navrhovaného územia európskeho              významu a finančné nástroje na ich motiváciu

                 6. diskusia

7. vyjadrenie vlastníkov. správcov. nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu navrhovaného územia európskeho významu do národného zoznamu.

Mapu SKUEV0919 Kloptaň a zoznam parciel podľa registra a registra „E" katastra nehnuteľností (stav k  navrhovaného územia zasielame pre obce v prílohách pozvánky. Pre ostatné dotknuté subjekty (vlastníci. správcovia, nájomcovia pozemkov pozývaní formou verejnej vyhlášky) sú tieto podklady k dispozícii na úradnej tabuli obce a na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: htlp://www.minzp.sk/o-nas/uradna-tabula/.

 SR

*422 2 Sg.5Ö 2322 t

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]