Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Vyšný Medzev

zvoláva v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. 9. 2017 v zasadačke Obecného úradu vo Vyšnom Medzeve.

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Dopyty poslancov a občanov obce
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Úprava rozpočtu č. 5/2017
 6. Správa hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017
 7. Odsúhlasenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2016
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]