Aktuality | Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) (ďalej len „Výzva“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov: Obec Vyšný Medzev
Sídlo: Hrdinov SNP 152, 044 25 Medzev
Zastúpený: Ing. Róbert Nálepka, starosta
Kontaktné miesto: VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Martin Oravec
E-mail: oravec@vosk.sk
T. č.: +421 948 821 118
2. Predmet zákazky.
2.1. Názov predmetu zákazky.
Investícia do zriadenia domu smútku v obci Kolbasov
2.2. Predpokladaná hodnota zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 149 438,55 EUR bez DPH.
2.3. Opis predmetu zákazky.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - vybudovanie domu smútku a dodanie
súvisiaceho materiálneho a technologického vybavenia. Vybudovanie domu smútku bude
realizované na základe typového projektu.
Predmet zákazky pozostáva z výstavby domu smútku, úpravy a adaptácie stavebnej parcely
(projekt musí byť prispôsobený osobitostiam a podmienkam - územným, funkčným a i.) a
technologického vybavenia.
Uchádzač vo svojej ponuke zohľadní všetky súvisiace náklady na adaptáciu projektu,
adaptáciu stavebnej parcely, ukončenie inžinierskych sietí, náklady na vybudovanie,
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska.
Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich logických a funkčných celkov:
1. Adaptácia typového projektu domu smútku na projekt pre realizáciu;
2. Adaptácia a úprava stavebnej parcely a ukončenie inžinierskych sietí;
3. Výstavba domu smútku;
4. Dodávka technologického a materiálneho vybavenia;
5. Vypratanie staveniska a likvidácia odpadu;
6. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia.
Predmet zákazky je podrobne opísaný v prílohách tejto výzvy:
- typový projekt domu smútku – príloha č. 2 výzvy
- výkaz výmer – príloha č. 3 výzvy
- katastrálna mapka s parcelou miesta uskutočnenia predmetu zákazky – príloha č. 4
výzvy
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie technologického vybavenia, konkrétne chladiacej
technológie, ktorá musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
2
Rozmery (ŠxHxV): min. 1000 x 2400 x 1000 mm
Napájanie: 230 V/50 Hz
Rozsah pracovnej teploty v chladiacom priestore: min. od +2 až do +6 °C
Prevedenie: kombinácia nerez / sklo
2.4. Sociálne verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ zadáva túto zákazku ako sociálne verejné obstarávanie, pričom
sociálne aspekty zohľadňuje v opise predmetu zákazky. Uchádzač musí vo svojej ponuke
zohľadniť požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, konkrétne
požiadavky na prístup do verejných budov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby v rámci celku
„Adaptácia a úprava stavebnej parcely a ukončenie inžinierskych sietí“ uchádzač navrhol
a ocenil minimálne:
- bezbariérový prístup a vstup do objektu domu smútku
- osadenie vodiacich, varovných a signálnych pásov pre nevidiace a slabozraké osoby
Uvedené opatrenia musia byť navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky uvedené v § 56 a násl.
vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
Uchádzač môže v ponuke navrhnúť aj ďalšie prvky zohľadňujúce požiadavky dostupnosti pre
osoby so zdravotným postihnutím, tieto musia rovnako spĺňať požiadavky vyhlášky podľa
predošlej vety.
2.5. Doklady a dokumenty požadované na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet
zákazky.
Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke na preukázanie splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky nasledovné doklady a dokumenty:
- opis realizácie výstavby v členení podľa jednotlivých logických a funkčných celkov
s harmonogramom výstavby
- ocenený výkaz výmer
- opis prvkov zohľadňujúcich požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným
postihnutím
3. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kolbasov, v zmysle prílohy č. 4 tejto výzvy
3.2. Lehota uskutočnenia predmetu zákazky: do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy o dielo
4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Programu rozvoja vidieka, opatrenie 7. Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, aktivita 2. investície
zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich domov smútku vrátane ich okolia, číslo výzvy 22/PRV/2017.
5. Zmluva
Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. §
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“). Zmluva
o dielo je prílohou č. 1 tejto výzvy.
3
6. Príprava a obsah ponuky
6.1. Vyhotovenie ponuky
6.1.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej elektronickej forme, oscanovaním
požadovaných dokladov a dokumentov, formát .pdf
6.1.2. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v
slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku alebo anglickom jazyku
6.1.3. Uchádzač predloží ponuku elektronicky zaslaním na emailovú adresu kontaktnej
osoby: oravec@vosk.sk
6.1.4. Verejný obstarávateľ môže v prípade nejasností požiadať uchádzača o písomné
vysvetlenie ponuky.
6.2. Mena a ceny uvádzané v ponuke
6.2.1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov,
činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred
predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady
spojené s plnením predmetu zákazky.
6.2.2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej
len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú cenu uvedie v EUR s DPH.
6.2.3. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
6.2.4. Celková cena uvedená v ponuke uchádzača musí platiť počas celého obdobia plnenia
predmetu zákazky a nie je možné ju zvýšiť.
6.3. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty:
6.3.1. Doklad týkajúci sa osobného postavenia podľa § 32 ods. (1) písm. e) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov – doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmet
zákazky – naskenovaná kópia alebo odkaz na webový register – obchodný alebo
živnostenský register alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo podnikania
uchádzača
6.3.2. Doklad ktorým preukáže, že zrealizoval zákazku rovnakú alebo obdobnú ako je
predmet zákazky v hodnote min. predpokladanej hodnoty zákazky (referencia) –
naskenovaná kópia potvrdeného referenčného listu, z ktorého budú zrejmé
požadované skutočnosti alebo odkaz na referenciu zverejnenú v Evidencii referencií
Úradu pre verejné obstarávanie
6.3.3. Doklady na preukázanie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky v zmysle bodu 2 ods. 2.5 tejto výzvy
6.3.4. Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky podľa prílohy č. 5 Návrh na plnenie
kritéria.
6.3.5. Naskenovanú a podpísanú zmluvu o dielo podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
7. Podmienky predkladania cenovej ponuky
Ponuky je potrebné doručiť spôsobom podľa bodu 6.1.3. tejto výzvy v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá je stanovená na 23.11.2017 do 24:00 hod.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Pod cenou sa rozumie najnižšia cena za
celý predmet zákazky v EUR s DPH.
4
Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu.
Druhým v poradí sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky druhú najnižšiu cenu
atď...
9. Ďalšie informácie
9.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejne obstarávanie.
9.3. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok
vyhodnotenia jeho ponuky, a to tak, že úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že
„verejný obstarávateľ ponuku prijíma“ a ostatným neúspešným uchádzačom bude
oznámené, že „verejný obstarávateľ ponuku neprijíma“.
10. Obchodné podmienky
10.1 Plnenie zákazky s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude verejným
obstarávateľom prijatá, bude realizované na základe zmluvy o dielo, ktorej
navrhované a požadované znenie tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy.
10.2 Ak úspešný uchádzač nebude do 3 pracovných dni odo dňa odoslania e-mailovej
výzvy na podpis akceptovať návrh zmluvných podmienok predložených verejným
obstarávateľom, na ktorých znení trvá, ma sa za to, že odmietol uzatvoriť zmluvu. Ak
úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
Vo Vyšnom Medzeve, dňa 14.11.2017
........................................................
Ing. Róbert Nálepka
starosta
obec Vyšný Medzev
Prílohy:
Príloha č. 1: zmluva o dielo
Príloha č. 2: typový projekt domu smútku
Príloha č. 3: výkaz výmer
Príloha č. 4: katastrálna mapa
Príloha č. 5: návrh na plnenie kritéria
5
Príloha č. 5 - Návrh na plnenie kritéria
Návrh na plnenie kritéria
Postup verejného obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Investícia do zriadenia domu smútku v obci Vyšný
Medzev
Verejný obstarávateľ: Hrdinov SNP 152, 044 25 Medzev
Obchodné meno uchádzača: (vyplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania: (vyplní uchádzač)
IČO uchádzača: (vyplní uchádzač)
Kontaktná osoba uchádzača: (vyplní uchádzač)
Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH: .................................................................
DPH v EUR: .................................................................
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): ................................................................
Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného
kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.
Miesto a dátum:
..........................................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 [>]