Obec Vyšný Medzev rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 17.06.2019

 12.06.2019

POZVÁNKA

V  súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov,

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 17.06.2019 (pondelok) o  17.30 hod.

v  zasadačke obecného úradu

vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Dopyty poslancov a občanov obce

 4. Kontrola plnenia uznesení

 5. Správa dozornej rady OPLaS s.r.o. Vyšný Medzev za I. polrok 2019

 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018

 7. Stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu za rok 2018

 8. Stanovisko audítora k Záverečnému účtu za rok 2018

 9. Schválenie Záverečného účtu za rok 2018

 10. Schválenie stavebného dozoru - Kultúrny dom Vyšný Medzev

 11. Informácia o separovanom zbere

 12. Návrh na odpredaj hasičského auta

 13. Rôzne

 14. Diskusia

 15. Záver

Ing. Róbert Nálepka

starosta obce1 2 ... 11