Obec Vyšný Medzev rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na ustanovujúce verejné zhromaždenie - oznámenie o novom termíne

 19.05.2020

 Verejná vyhláška – oznámenie o novom termíne

Okresný úrad Košice – okolie, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ“) ako príslušný orgán podľa §5 ods.4 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňa

28. 05. 2020 /štvrtok/ o 17.00 hod. na Obecnom úrade vo Vyšnom Medzeve

sa uskutoční ustanovujúce zhromaždenie účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Vyšný Medzev-Baňa Lucia v katastrálnom území Vyšný Medzev (ďalej len "JPÚ"), ktoré sa pôvodne malo konať dňa 02. 04. 2020, avšak z dôvodu zákazu zhromažďovania (preventívne opatrenia šírenia koronavírusu COVID-19) sa neuskutočnilo. Na verejnom zhromaždení sa uskutoční voľba členov predstavenstva združenia a budú prerokované a schválené stanovy združenia účastníkov. Zhromaždenia sa môžu zúčastniť vlastníci a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, ako aj iné fyzické a právnické osoby, ktorých práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté.

Toto oznámenie sa v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. vyvesí po dobu 7 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovej stránke OÚ Košice – okolie. Zároveň sa oznámenie zverejní v obci Vyšný Medzev a meste Medzev miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a na webovej stránke Obce Vyšný Medzev.

Ing. Gabriel Vukušič

vedúci odboru


1 2 ... 12