Obec Vyšný Medzev rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 30.11.2021

 25.11.2021

POZVÁNKA

V  súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov,

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2021(utorok) o  17.00 hod.

v  Kultúrnom dome

vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Dopyty poslancov a občanov obce

 4. Kontrola plnenia uznesení

 5. Správa dozornej rady OPLaS, s.r.o. - plán hospodárenia na rok 2022

 6. Informácia technického dozoru obce o stave projektov – Rekonštrukcia KD Vyšný Medzev

  a Zberný dvor Vyšný Medzev

 7. VZN 1/2021 O určení spádovej materskej školy

 8. Schválenie Dodatku č. 24 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 02.01.2006

 9. Nízkouhlíková stratégia obce Vyšný Medzev – 2030

 10. Kolkáreň náklady

 11. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu 2022 – 2024

 12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2022 – 2024

 13. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a rozpočty na roky 2023 a 2024

 14. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021

 15. Návrh plánu kontrol za 1. polrok 2022

 16. Schválenie ťažby a výšky nájmu na rok 2022

 17. Určenie výšky prenájmu zariadenia kuchyne KD VM

 18. Rôzne

 19. Diskusia

 20. Záver

Ing. Róbert Nálepka

starosta obce