Obec Vyšný Medzev rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti obce | Krásy našej obce

o d b o r n é    p r á v n e    s t a n o v i s k o

Predmet

Predmetom tohto stanoviska je posúdenie zloženia Valného zhromaždenia a dozornej rady v s r.o.  so 100% majetkovou účasťou obce. 

Právna úprava a právny rozbor

            Právna úprava danej problematiky je obsiahnutá v  nasledujúcich právnych predpisoch:

  1. Obchodnom zákonníku – zák. č.  513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ Obchodný zákonník “)
  2. zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zák. SNR  č. 369/1990 Zb..“)

Valné zhromaždenie

Spoločnosť s ručením obmedzeným je upravená v ust. § 105-153 Obchodného zákonníka.

V spoločnosti s ručením obmedzeným sú povinne zriaďovanými orgánmi valné zhromaždenie a konatelia, fakultatívnym orgánom je dozorná rada, prípadne ďalšie orgány podľa spoločenskej zmluvy.

Podľa § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorého  pôsobnosť je v tomto ustanovení vymedzená              k o g e n t n e  a túto pôsobnosť  n e m ô ž e  d e l e g o v a ť  na iný orgán.

            Podľa § 133 ods. 1 Obchodného zákonníka štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.

            Podľa § 137 Obchodného zákonníka platí, že dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva, pričom jej pôsobnosť vymedzuje § 138 Obchodného zákonníka, prípadne rozširuje ešte spoločenská zmluva (zakladateľská listina).

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená aj jednou osobou, t. j. fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Úprava vzájomných vzťahov medzi zakladateľom  a obchodnou spoločnosťou by sa  v každom prípade   mala riešiť   podrobným                      s p r a c o v a n í m   vo vnútorných predpisoch obchodnej spoločnosti a to najmä z toho dôvodu, že platná právna úprava je veľmi strohá.

             V prípade, že jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným je územnosprávna jednotka (v danom prípade, ak ním je obec) je doslova nevyhnutnosťou    využiť dispozitívnosť danú v § 122 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého rozsah a spôsob výkonu práv, týkajúcich sa  riadenia spoločnosti a  kontroly jej činnosti  upraví  spoločenská zmluva (zakladateľská zmluva), prípadne  stanovy.

 Táto nevyhnutnosť podrobnej a konkrétnej úpravy výkonu označených práv v spoločenskej zmluve (v zakladateľskej listine), prípadne v stanovách,  v y p l ý v a   z   postavenia a charakteru orgánov obce v zmysle zákona o obecnom zriadení, ktoré musia plniť úlohy ako spoločníka, tak aj valného zhromaždenia súčasne.

          Valné zhromaždenie predstavuje podľa svojho významového výkladu slovného spojenia zhromaždenie všetkých spoločníkov. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ak jediným spoločníkom je právnická osoba, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva  štatutárny orgán tejto právnickej osoby, pretože v mene právnickej osoby konajú iba štatutárne orgány, resp. nimi splnomocnené osoby ( §13 ods. 1 Obchodného zákonníka); vždy je pritom rozhodujúca právna úprava, podľa ktorej taká právnická osoba bola založená, ktorá môže stanoviť odchýlky od tejto zásady.

            V prípade  o b c h o d n e j   s p o l o č n o s t i obce Vyšný   Medzev, ak je jediným spoločníkom  obec Vyšný Medzev je takým predpisom zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je obec právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Štatutárnym orgánom obce je podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení starosta obce.

V prípade obcí, ktoré založili ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným, 

v y k o n á v a       p ô s o b n o s ť

valného zhromaždenia zásadne  starosta obce. Uvedený záver vyplynul z rozhodovacej činnosti súdov ( napr. uznesenie Najvyššieho súdu  SR, sp. zn.  5Obo 13/2008).

V skoršom období a aj v súčasnosti je akceptovaný aj právny názor že    pôsobnosť  valného zhromaždenia vykonáva   starosta obce  ak si obecné zastupiteľstvo   t ú t o    k o m p e t e n c i u    n e v y h r a d i l o  pre seba. Obchodný register registroval aj takúto konštrukciu valného zhromaždenia a doposiaľ z tohto titulu nevymazal žiadnu obchodnú spoločnosť obce alebo mesta.

           

Zmena obsadenia valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným z poslancov mestského zastupiteľstva na primátora mesta je možná len na základe zmeny zakladateľskej listiny.

Dozorná rada

Podľa § 137 Obchodného zákonníka  platí, že dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva, pričom jej pôsobnosť vymedzuje § 138 Obchodného zákonníka, prípadne rozširuje ešte spoločenská zmluva (zakladateľská listina). Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie.  Dozorná rada musí mať aspoň troch členov.

Obchodný zákonník v ust. § 139 ods. 2 určuje, že členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti.

Na otázku, či členmi dozornej rady môže byť zástupca odbornej verejnosti je nutné uviesť, že vzhľadom na kontrolné funkcie dozornej rady je vhodné, aby jej členovia boli odborníkmi.

Pokiaľ ide o možnosť poslancov byť členmi dozornej rady – nezlučiteľnosť výkonu funkcie  poslanca obecného zastupiteľstva s výkonom iných funkcií určuje len zákon o obecnom zriadení.

Podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení platí :

„ Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 a) starostu,

 b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

 c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d) podľa osobitného zákona.“

Z uvedeného vyplýva, že členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je obec

môže byť poslanec obecného zastupiteľstva.

           

                        S úctou

                                                           

JUDr. Mária Sotolářová

                                                                                                                        advokát