Obec

Obec Vyšný Medzev je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Územie obce je územný celok, ktorý tvoria katastrálne územia a to: katastrálne územie Vyšný Medzev a časť katastrálneho územia obce Jasov v časti obce Lucia Baňa.

Obec je zapojená do aktivít Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie (RZMO). Toto združenie je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu.

Obec je tiež súčasťou Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Rudohorie (MAS RUDOHORIE), ktorá bola založená v roku 2008 na území RZMO. Hlavným dôvodom vzniku tohto verejno-súkromného partnerstva bolo spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života obcí.