POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 09.03.2022

 04.03.2022

POZVÁNKA

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 09.03.2022 (streda) o 18.00 hod.

v Kultúrnom dome

vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Dopyty poslancov a občanov obce

 4. Kontrola plnenia uznesení

 5. Návrh VZN č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Vyšný Medzev

 6. Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti za rok 2021

 7. Žiadosť KSK o stanovisko k výstavbe turistickej útulne k. ú. Vyšný Medzev

 8. Schválenie podania žiadosti ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií“

 9. Schválenie ,,Dni obce“ v spolupráci s MO KNS pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky

 10. Schválenie ,,Oslavy DHZ Lucia Baňa“ pri príležitosti 100. výročia založenia

 11. Informácia o plánovanej súťaži družstiev DHZ - 04.06.2022

 12. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2020

 13. Schválenie odmeny pre kronikára obce za roky 2018 a 2019

 14. Informácia o výsledku VO ,,Revitalizácia parku v obci Vyšný Medzev“

 15. Rôzne

 16. Diskusia

 17. Záver

Ing. Róbert Nálepka

starosta obce1 2 3 4