POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 13.04.2022

 08.04.2022

POZVÁNKA

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 13.04.2022 (streda) o 18.00 hod.

v Kultúrnom dome

vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Dopyty poslancov a občanov obce

 4. Kontrola plnenia uznesení

 5. Schválenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti – Turistická útulňa

 6. Úprava rozpočtu obce 2022

 7. Úhrada faktúry – Zberný dvor (stavebná časť)

 8. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Záver

Ing. Róbert Nálepka

starosta obce1 2 3 4