POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 04.05.2022

 28.04.2022

POZVÁNKA

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 04.05.2022 (streda) o 17.30 hod.

v Kultúrnom dome

vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Dopyty poslancov a občanov obce

  4. Kontrola plnenia uznesení

  5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia

  6. Schválenie nákupu kosačky

  7. Informácia o menovaní inventarizačnej komisie

  8. Rôzne

  9. Diskusia

  10. Záver

Ing. Róbert Nálepka

starosta obce1 2 3