POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 25.05.2022

 19.05.2022

POZVÁNKA

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 25.05.2022 (streda) o 17.00 hod.

v Kultúrnom dome

vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Dopyty poslancov a občanov obce

 4. Kontrola plnenia uznesení

 5. Prezentácia k rekonštrukcii verejného osvetlenia

 6. Prezentácia k výstavbe optického kábla

 7. Návrh rekonštrukcie verejného osvetlenia

 8. Žiadosť Farnosti Vyšný Medzev o finančnú pomoc na omaľovanie fasády kostola

 9. Rôzne

 10. Diskusia

 11. Záver

Ing. Róbert Nálepka

starosta obce1 2 3