Šport

Multifunkčné ihrisko

Občania Vyšného Medzeva majú k dispozícii Multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza vo dvore obecného úradu.

EDUKAČNO ŠPORTOVÉ ZARIADENIE - VYŠNÝ MEDZEV

- v malej sále v areáli Kultúrneho strediska vo Vyšnom Medzeve

- kontakt: Vojtech Klučarovský 0905 855 401

Štatút edukačno športového zariadenia 

Vyšný Medzev

Členstvo:

Členom zariadenia sa môže stať iba ten, ktorého žiadosť o prijatie za člena schváli komisia na základe pevne stanovených pravidiel a kritérií.

Členom zariadenia sa môže stať iba ten, kto uhradil vstupný a pravidelný mesačný poplatok.

Členom zariadenia sa môže stať iba ten, kto dovŕšil vek 15 rokov.

Zrušenie členstva:

O zrušení členstva jednotlivca rozhoduje komisia na základe:

Člen zariadenia nezaplatil pravidelný mesačný poplatok najmenej dva po sebe nasledujúce

kalendárne mesiace.

Člen sa nezapisoval do knihy príchodov s cieľom vyhnúť sa pravidelnému mesačnému

poplatku.

Člen, ktorý do priestorov zariadenia vedome vpustil alebo s ním prišiel nečlen zariadenia

(neinformoval o tom aspoň jedného z členov komisie).

Člen poškodil (úmysel, neúmysel) interiér, cvičebné nástroje, zariadenie a vec zatajil s cieľom

vyhnúť sa dohode o odstránení ním vzniknutej závady prípadnej kompenzácii.

Člen sa k cvičebným zariadeniam správa nešetrne a svojou nezodpovednosťou ich úmyselne

poškodzuje … týka sa to aj ostatnej vybavenosti zariadenia.

Člen zariadenia odcudzil cvičebné pomôcky, zariadenie.

Člen zariadenia pravidelne i po upozornení členov komisie, neodkladá opakovane po skončení

tréningu po sebe späť na pôvodne miesto cvičebné pomôcky.

Člen zariadenia si svojvoľne bez vedomia komisie vyrobil vlastné kópie kľúčov (z uvedeného

dôvodu budu kľúče špecificky označené).

Práva a povinnosti členov:

Po zaplatení vstupného a mesačného poplatku v zariadení obdrží člen dva kusy kľúčov.

Ich prebratie sa potvrdzuje podpisom, kde sa rovnako zaväzuje pri ukončení členstva ich vrátením. V prípade nevrátenia kľúčov od športového zariadenia alebo pomôcok bude oznámený na Obecný úrad Vyšný Medzev ( zriaďovateľa) prípadne OČTK.

Každý člen je povinný počas cvičenia v zariadení používať čisté prezúvky a osušku ( uterák).

V prípade používania kriedy ( magnézia) očistiť po skončení tréningu cvičebné zariadenia

a pomôcky, ako aj koberec. Nenechávať po sebe po tréningu použité hygienické vreckovky

a fľaše po nápojoch. Bude spracovaný a stanovený rozpis upratovania jednotlivými členmi zariadenia (týždenný, mesačný).

V priestoroch zariadenia nevyužívať elektrickú sieť k nabíjaniu vlastných el. spotrebičov.

Členovia komisie:

Predseda : 1. Vojtech Klučarovský

Poradní členovia komisie:

2. Pavol Kaleta 3

3. Roman Gedeon

4. Vladimír Veselý

5. Ľudovít Herich

Vďaka Vojtovi Klučarovskému a partii dobrovoľníkov sa podarilo dostať posilňovňu do úžasného stavu.