SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

O kronike

Kroniky predstavujú významný zdroj informácií o dobe v ktorej vznikli. Historici v nich nachádzali (a dodnes nachádzajú) vzácne informácie, z ktorých skladajú mozaiku dejín, prikrytú závojom času. Starostlivé zápisy učencov a historikov sú pre dnešné generácie sprievodcom udalosťami, ktoré sa odohrávali v historickom časovom odseku, zachytenom v kronike.

O dnešnej dobe sa hovorí, že je dobou informačnou. Nevyčísliteľné kvantum informácií, ktoré sa na každého z nás nekontrolovane valia zo všetkých strán dávajú tomuto tvrdeniu za pravdu. A v tejto spleti informácii sa zdanlivo stráca význam vedenia kroniky. No naozaj len zdanlivo. Dnešné zdroje informácií nepreveril čas. Kroniky áno. Preto je dôležité viesť kroniku obce, preto je dôležité využiť možnosť odovzdať nasledujúcim generáciám správu o tom, ako a v akých pomeroch žijeme dnes.

Najstaršie kroniky, týkajúce sa územia našej krajiny pochádzajú zo siedmeho storočia. Kronika našej obce je oveľa, oveľa mladšia. Z ústneho podania sa dozvedáme o starých kronikách obce, vedených v minulosti. Správy o nich však nie je možné vierohodne overiť, rovnako, ako správy o okolnostiach, za ktorých sa stratili. Jedna verzia hovorí, že sa staré kroniky stratili počas vysídľovania občanov Vyšného Medzeva do Nemecka. Podľa druhej verzie boli staré kroniky obce zničené v januári 1945, keď po oslobodení obce sovietski vojaci za asistencie partizánov ničili nemecké dokumenty. Kým sa jedna z verzií nedokáže, zostanú hypotézami.

Prvý kronikársky zápis do súčasnej kroniky obce zapísal kronikár Ján Herchl v roku 1956. Kronika obce sa viedla do roku 1960, keď došlo k zlúčeniu obcí Vyšný a Nižný Medzev. Spoločná samospráva tu bola do roku 2000. Štyridsať spoločných rokov bola vedená spoločná kronika v meste Medzev. Zachytávala aj udalosti vo Vyšnom Medzeve.

V roku 1999 obec získala znova právnu subjektivitu a v roku 2000, sa vrátila k svojej kronike. Kroniku začala viesť pani Eleonóra Fabianová. Viedla kroniku v rokoch 2000 – 2010. Po nej prevzal vedenie kroniky Ing. Roman Leško. Viedol ju v roku 2012. V roku 2015 prevzal vedenie kroniky Ing. Jozef Schmiedl.

Zápisy do našej kroniky, písané ručne dokumentačným atramentom, zapĺňajú postupne stránky hrubej knihy. Listy knihy sú tvorené hárkami dokumentačného papiera. To všetko pre zaručenie čo najdlhšej trvanlivosti kroniky a informácií, ktoré obsahuje. Je stále uložená na obecnom úrade. Výnimkou je len čas, potrebný na zapísanie kronikárskeho zápisu. Vtedy je kronika u kronikára obce.

Je nepredstaviteľné, aby každý, kto má záujem, vzal kroniku do ruky a listoval v nej. Obec preto v roku 2019 pristúpila k vedeniu elektronickej kroniky. Nie je to ďalšia paralelná kronika. Zápisy, schválené obecným zastupiteľstvom a zapísané do obecnej kroniky sa postupne zverejňujú v elektronickej kronike, vedenej na stránke obce, aby k nim mal prístup každý, kto sa o kroniku obce zaujíma.

Okrem kroniky obce sú súčasťou našej elektronickej kroniky aj kroniky vedené organizáciami a spolkami, pôsobiacimi v obci. Zaujímavo dopĺňajú obecnú kroniku a pomáhajú vytvárať pestrejší a ucelenejší obraz o živote v obci. Zaslúžia si preto miesto v našej elektronickej kronike. Tiež pracujeme na ďalších historických dokumentoch, ktoré by sme chceli sprístupniť pre všetkých na týchto stránkach.

Jozef Schmiedl
kronikár obce