POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA dňa 30.03.2022

 28.03.2022

POZVÁNKA

V súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 30.03.2022 (streda) o 18.00 hod.

v Kultúrnom dome

vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Dopyty poslancov a občanov obce

 4. Kontrola plnenia uznesení

 5. Schválenie projektovej dokumentácie ,,Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev“

 6. Schválenie Zmluvy o službách s firmou CS Consulting International, s.r.o.

 7. Schválenie Dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva – Turistická útulňa

 8. Schválenie zámeru prenájmu lesného pozemku – Turistická útulňa

 9. Doplnkové služby, zabezpečenie web sídla firmou webex.digital s.r.o.,

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

                                                                                                                                                               Ing. Róbert Nálepka, starosta obce                                                                                                                                                                                                        


1 2 3 4