SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ dňa 07.06.2023

 01.06.2023

POZVÁNKA

V  súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2023 (streda) o 18.00 hod.

v  Kultúrnom dome vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Dopyty poslancov a občanov obce

5. Kontrola plnenia uznesení

6. Správa predsedu dozornej rady OPLaS s.r.o. Vyšný Medzev za rok 2022

7. Stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu za rok 2022

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2022

9. Záverečný účet za rok 2022

10. Dodatok č. 3 k VZN obce č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšný Medzev

11. Prejednanie a doplnenie PHRSR na roky 2023-2029 v zmysle uznesenia č.46/2023

12. Zmluva o práve používania služby ELWIS – Zberný dvor

13. Zmluva o práve používania služby ELWIS – el. evidencia odpadu v obci

14. Rôzne

15. Diskusia

16. Záver

                                                                                              Ing. Róbert Nálepka, v.r.

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít: