SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ dňa 16.05.2023

 10.05.2023

POZVÁNKA

V  súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov,

zvoláva

zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 16.05.2023 (utorok) o  17.00 hod.

v  Kultúrnom dome

vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Dopyty poslancov a občanov obce

5. Kontrola plnenia uznesení

6. Schválenie PHRSR na roky 2023-2029

7. Schválenie evidencie odpadu systémom ELWIS – JRK s.r.o.

8. Návrh zámeny parciel – Ing. Erich Schürger

9. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.03.2023

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

                                                                                               Ing. Róbert Nálepka

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít: